แรงงาน

อย่าลืม !! พาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ ก่อน 30 มิ.ย. นี้

อย่าลืม !! พาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติก่อน 30 มิ.ย. นี้ รัฐบาลปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำปรับปรุงทะเบียนให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 มี.ค. 61 ออกไปอีกถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (Visa) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขออนุญาตทำงานกับกรมจัดหางาน จัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติกับกรมการปกครอง และพิสูจน์สัญชาติที่หน่วยพิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจะเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 60 ได้มีการบังคับใช้ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกจ้างและผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก พ.ร.ก. ฉบับนี้ได้กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายและผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าว โดยนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไม่ถูกต้องอาจถูกปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตก็มีโทษจำคุก 5 […]