ปฏิรูป

ธนาคารโลกเปิดเผยรายงาน “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019: Training for Reform”

  4 ด้านที่ประเทศไทยปฏิรูปสำเร็จ! วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารโลก เปิดเผยรายงาน “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019: Training for Reform” ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลกด้วยคะแนน 78.45 เพิ่มจากปีที่แล้วที่ได้ 77.39 คะแนน และประเทศไทยยังคงจัดอยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศแรกจาก 190 ประเทศทั่วโลก แม้ว่าลำดับในปีนี้ จะดูเหมือนลดลงจากปีก่อน คือ ได้รับการจัดอันดับที่ 27 (อันดับที่ 26 ในปีที่ผ่านมา) สาเหตุเพราะลำดับอาจมีการจัดเรียงใหม่ตามคะแนนรวมของแต่ละประเทศ แต่หากพิจารณาเฉพาะคะแนนรวมของเรานั้นทำได้ดีขึ้นจากเดิม แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากล   “ประเทศไทยยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้มีงานที่ดีขึ้นและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ธนาคารโลกจะยังคงให้การสนับสนุนประเทศไทยในการนำแนวปฏิบัติที่ดีเลิศมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่ประเทศไทยยังคงสามารถพัฒนาต่อไปอีกได้” มารา วาร์วิค ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กล่าว     รายงานความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจ […]

พร้อมแล้ว ! แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน

เราพร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านไปพบกับการปฏิรูปประเทศไทยด้วยแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ที่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย วันนี้ PMDU Thailand ได้สรุปประเด็นสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านมาให้ทุกท่านแล้ว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเรากันนะคะ ด้านที่ 1 – ด้านการเมือง การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ด้านที่ 2 – การบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) ด้านที่ 3 – ด้านกฎหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้านที่ 4 – กระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อวางรากฐานระบบสังคมการเมืองของประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น และเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง ด้วยการได้รับปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่มีความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างระบบการสอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นในความรวดเร็วและถูกต้อง ขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความยุติธรรมโดยนำเทคโนโลยีมาใช้และระบบการลงโทษกับการดูแลสอดส่องผู้พ้นโทษที่ทำให้สังคม […]