“SMART Visa” สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นเพื่อชาวต่างชาติ

เหมาะกับใคร

 • นักลงทุนและแรงงานจากต่างชาติ
 • เจ้าของกิจการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ใจความสำคัญ

 • “SMART Visa” เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นเพื่อ มอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิมให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทย เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย
 • สำหรับ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ SMART Visa ที่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ คือ พนักงานทักษะสูงหรือผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และ ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือผู้ที่ทำงานอิสระด้านดิจิทัลในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • ซึ่ง ผู้ที่ถือ SMART Visa จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า Visa ปกติ อย่างเช่น สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 4 ปี ไม่ต้องขอ Work Permit คู่สมรสและบุตรยังได้สิทธิอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้เท่ากับผู้ถือ SMART Visa และยังขยายเวลาการรายงานตัวเป็นทุก ๆ 1 ปีอีกด้วย

SMART Visa คืออะไร?

โครงการ “SMART Visa” เป็นหนึ่งในนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการผลักดันเศรษฐกิจของชาติ โดยการอำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็น พนักงานทักษะสูง/ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และ กลุ่มนักธุรกิจหน้าใหม่หรือผู้ทำงานอิสระด้านดิจิทัลที่เกี่ยวกับ 10 S-curve (10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ) ได้แก่

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมดิจิตอล
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ซึ่งนอกจากเป้าหมายในการให้ชาวต่างชาติเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตให้ธุรกิจต่าง ๆ แล้ว การที่ได้คนเก่ง ๆ จากต่างชาติเข้ามาทำงานหรือลงทุนยังสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่แรงงานไทย และยังช่วยเพิ่มการจ้างงาน การผลิตและขาย ถือเป็นการผลักดันเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แรงงานไทยก้าวหน้าขึ้น

ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ SMART Visa บ้าง?

พนักงานทักษะสูงหรือผู้บริหารระดับสูง

ซึ่ง หมายถึงพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และยังต้องมีทักษะสูงในวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย รวมไปถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถสนับสนุนการพัฒนาใน 10 อุตสาหกรรม

นักลงทุน

สำหรับนักลงทุนในที่นี้ ต้องเป็นนักลงทุนจะทำการจัดตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทยด้วย

ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือ ผู้ทำงานอิสระ

โดยต้องเป็น ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือผู้งานด้านอิสระในด้านดิจิทัลที่เกี่ยวกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

แล้ว SMART Visa มอบสิทธิประโยชน์มากกว่า Visa ปกติยังไง?

 • ผู้ถือ SMART Visa สามารถ อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ถึง 4 ปี
 • ผู้ที่ได้รับ SMART Visa จะ ไม่ต้องขอ Work Permit เพิ่มเติม เพราะถ้าหากได้ SMART Visa แล้ว จะถือว่าได้รับ Work Permit ไปโดยปริยาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่ได้รับสิทธิ์ โดยไม่ต้องไปทำเรื่องเพิ่มเติม
 • ผู้ติดตาม (สามี-ภรรยา หรือ บุตร) จะได้รับสิทธิใกล้เคียงกับผู้ถือ SMART Visa เช่น สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 4 ปีเหมือนกัน และยังสามารถทำงานในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอ Work Permit
 • ได้รับการ ขยายเวลาการรายงานตัวเพิ่ม จากเดิมที่ต้องไปรายงานตัวทุก ๆ 90 วัน จะขยายเวลาเป็นทุก ๆ  1 ปี

สรุป

โครงการ SMART Visa นับเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ช่วยดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะความรู้ และเพิ่มโอกาสการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ถือเป็นอีกช่องทางในการผลักดันอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเลยก็ว่าได้