ตั้ง “คลินิกหมอครอบครัว” ยกระดับสาธารณสุขไทย

เหมาะกับใคร

  • ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลขนาดใหญ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • ประชาชนทุกคนในชุมชน

ใจความสำคัญ

  • กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)” ปฏิรูปสาธารณสุขไทยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด ด้วยทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ และจะทำงานในที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ให้บริการประชาชนทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี
  • เป็นครั้งแรกที่มีการส่งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงปฏิบัติงานในระดับตำบล
  • ทีมหมอครอบครัวจะเป็นหมอประจำตัวให้กับประชาชนในย่านนั้น ๆ เมื่อเจ็บป่วยหรือต้องการคำปรึกษาสามารถโทรหรือใช้ ไลน์หรือเฟซบุ๊ก เพื่อปรึกษาทีมหมอครอบครัวได้ทันทีโดยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาล

ปฏิรูปสาธารณสุขไทย

บางครั้งเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคพื้นฐาน เช่น เจ็บคอ มีไข้ ผดผื่น หรือโรคเรื้อรัง ใคร ๆ ต่างก็รีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อรับการรักษา ซึ่งอาการป่วยเหล่านั้นอาจไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการรอรักษานานซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในด้านการบริการได้

กระทรวงสาธารณสุขต้องการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งลดอาการป่วย ลดความแออัดที่โรงพยาบาล ลดการรอคอยในการรักษา ลดค่าเดินทางในการไปรักษา และต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิรูปให้บริการสาธารณสุขของไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็งด้วยนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ส่งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงปฏิบัติงานในระดับตำบลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ทีมหมอครอบครัว

คลินิกหมอครอบครัวเป็นการ ยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือศูนย์สุขภาพชุมชนเดิมให้ก้าวไปอีกขั้น โดยจะตั้งอยู่ที่ รพ.สต. เดิม หรืออาจจัดตั้งขึ้นในที่ใหม่เป็นคลินิกหมอครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากขึ้น

แต่ละคลินิกหมอครอบครัวจะมีทีมหมอครอบครัวหนึ่งทีม ดูแลประชาชน 10,000 คนในพื้นที่ที่รับผิดชอบชัดเจน ในหนึ่งทีมจะประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งแตกต่างจากหมอเฉพาะทางสาขาอื่น เพราะจะศึกษาลึกไปถึงความเจ็บป่วย ความรู้สึกและภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของผู้ป่วย มีทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุขและสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งทีมหมอครอบครัวนี้ก็คือหมอประจำตัวของคนในย่านนั้นเพื่อให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและให้คำปรึกษานั่นเอง

โดยภายในปี พ.ศ.2561 นี้จะมีทีมหมอครอบครัวให้บริการประชาชน 996 ทีม พ.ศ.2565 เพิ่มเป็น 3,250 ทีม และพ.ศ.2570 กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าว่าจะมีทีมหมอครอบครัวถึง 6,500 ทีม

บริการทุกคน ทุกอย่าง

ป้องกันและควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ เส้นเลือดในสมอง พิการ หรือมีปัญหาเป็นแผลที่เท้า รวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ เช่น เอดส์ วัณโรค มาลาเรีย เป็นต้น

หากผู้ป่วยต้องการการรักษาที่มีความเฉพาะทาง ทีมหมอครอบครัวจะประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อทำการส่งตัวผู้ป่วยทันทีด้วยโปรแกรมส่งตัวคนไข้ที่มีมาตรฐาน พร้อมติดตามดูแลผลการรักษาตลอดการเจ็บป่วยร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง

บริการทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี

ทีมหมอครอบครัวจะทำงานที่คลินิกครอบครัว และยังปฏิบัติการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวมในเชิงรุก ใกล้ชิดคนในชุมชนมากขึ้นด้วยการเดินทางไป ให้บริการถึงที่บ้านและในชุมชน หากคนในชุมชนมีอาการเจ็บป่วยหรือต้องการคำปรึกษาก็สามารถ ติดต่อทีมหมอครอบครัวที่ดูแลอยู่ได้ทันที โดยอาจโทรศัพท์หรือตั้งกลุ่มไลน์และกลุ่มเฟซบุ๊กโดยเฉพาะเพื่อถามคำถาม โดยสามารถถ่ายรูปอาการป่วยและส่งให้ทีมหมอครอบครัวช่วยดูแลได้ ซึ่งอาการป่วยทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ

อย่าลืมรักษาดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มและติดตามความรู้ด้านสุขภาพได้ง่าย ๆ โดยการพิมพ์ @primarycarecluster ในช่องค้นหาเพื่อน หรือสแกน QR Code ในแอปพลิเคชันไลน์