อุดช่องโหว่คนจนไม่จริง กับมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

เหมาะกับใคร

  • ผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ผู้ที่สนใจในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ใจความสำคัญ

  • การลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 มีการเพิ่มเงื่อนไขที่ต่างไปจากปี 2559 ในเรื่องเงินฝาก ที่อยู่อาศัย และที่ดิน เพื่อป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ และทำให้สวัสดิการไปถึงมือของผู้มีรายได้น้อยจริงๆ
  • ผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีเงินฝาก สลาก พันธบัตรรัฐบาล หรือหากมี ต้องมีไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และต้องไม่มีพื้นที่บ้านเกิน 25 ตร.ว. ห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตร.ว. และหากมีที่ดินต้องมีไม่เกิน 1 ไร่

ปัญหาสวมสิทธิ

โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ก.ค. – 15 ส.ค. 2559 โดยมีจุดประสงค์หลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย มีจำนวนผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,375,383 คน เพื่อรับเงิน 1,500-3,000 บาท ผ่านบัญชีของ 3 ธนาคาร คือ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย แต่กลับพบปัญหาเรื่องการสวมสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับเงินทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อย หรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ถึง 660,024 คน ทำให้การจ่ายเงินเกิดความล่าช้าและส่งผลให้การลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ล่าสุดนี้ ที่เปิดให้ลงทะเบียนระหว่าง 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 2560 ต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการแอบอ้างและสวมสิทธิลงทะเบียนอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สวัสดิการนั้นไปถึงมือของผู้มีรายได้น้อยอย่างถูกฝาถูกตัว

เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป

หลักเกณฑ์ของการลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 นั้นมีเพียง 3 ประการ คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย ว่างงานหรือมีรายได้ต่อปีทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทำให้หลายฝ่ายต่างเห็นว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้ยังมีช่องโหว่ ไม่ได้ทำให้รู้ว่าใครคือผู้มีรายได้น้อยและเหมาะสมที่จะรับสวัสดิการของรัฐจริงๆ

โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี 2560 ที่ปิดรับการลงทะเบียนไปแล้ว และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในช่วงต้นเดือนกันยายน 2560 นั้นได้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์สำหรับผู้ลงทะเบียนมาอีก 2 ประการ คือ

  1. ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าวจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
  2. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ กรณีที่มีบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่อาศัยอย่างเดียว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตร.ว. ส่วนห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตร.ว. และกรณีใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร หรือหากเป็นที่ดินที่ไม่ทำการเกษตรต้องมีไม่เกิน 1 ไร่

การเพิ่มหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นในด้านทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัยและที่ดิน จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสิทธิตามที่ควรได้รับ และป้องกันผู้ที่มีรายได้นอกระบบภาษี ผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ต่ำ แต่มีทรัพย์สินจำนวนมากมาลงทะเบียน

สวัสดิการที่แตกต่าง

นอกจากหลักเกณฑ์การลงทะเบียนที่เปลี่ยนไปแล้ว สวัสดิการที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับในปี 2560 นี้ก็ยังแตกต่างไปจากเดิมเพราะจะไม่มีการแจกเงินอีกต่อไป แต่ภาครัฐจะจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติแทน โดยเบื้องต้นจะได้รับ “บัตรสวัสดิการ” เพื่อนำไปลดค่าครองชีพ ใช้ขึ้นรถเมล์ รถไฟฟรี รับส่วนลดค่าประปาและค่าไฟฟ้าได้

อดทนรออีกนิด ทุกข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียนจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้สวัสดิการที่ตรงใจทุกคนมากขึ้น และทุกการช่วยเหลือจะต้องถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง