ลดปัญหาความล่าช้า…โบกมือลา “ใบ ตม.6”

เหมาะกับใคร

  • นักท่องเที่ยวสัญชาติไทย
  • นักธุรกิจสัญชาติไทย
  • บุคคลทั่วไป

ใจความสำคัญ

  • ใบ ตม.6 คือ แบบฟอร์มสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าหรือออกราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลในการตรวจคนเข้าเมืองเป็นหลัก
  • ถึงแม้จะมีการใช้ใบ ตม.6 เพื่อเก็บข้อมูล แต่ในปัจจุบัน การกรอกใบ ตม.6 มีส่วนทำให้เกิดความล่าช้าและเพิ่มความยุ่งยากแก่ผู้โดยสารที่เข้า-ออกประเทศไทย ดังนั้นทาง คสช. จึงคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก ประเทศของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้ดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อยกเลิกการกรอกใบ ตม.6
  • เมื่อยกเลิกใบ ตม.6 จะส่งผลให้ ต่อจากนี้ คนไทยจะไม่ต้องยื่นใบ ตม.6 อีกต่อไป ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงยื่นใบ ตม.6 เหมือนเดิม

ใบ ตม.6 คืออะไร?

ใบ ตม.6 คือ แบบฟอร์มสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าหรือออกจากราชอาณาจักร ตามกฏกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาอีก และขอกลับเข้ามามีถิ่นฐานในราชอาณาจักรตามเดิม ซึ่งแบบฟอร์มใบ ตม.6 จะเอาไว้ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจคนเข้าเมืองในด้านความมั่นคงและการท่องเที่ยวของประเทศ

ใบ ตม.6 มีประโยชน์ แต่ทำไมถึงต้องยกเลิก?

เนื่องจาก การกรอกใบ ตม.6 ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างความล่าช้าให้กับการบริการที่สนามบินเป็นอย่างมาก ผู้โดยสารทั้งไทยและต่างชาติต้องรอคิวยาวเป็นเวลานาน อีกทั้งหากเมื่อใดที่มีเที่ยวบินดีเลย์ ก็จะส่งผลผลกระทบกับการต่อคิวตรวจคนเข้าเมือง เกิดปัญหาผู้โดยสารแน่นหนากองอยู่หน้าเคาน์เตอร์อีกเช่นกัน

ทาง คสช. จึงลงมติให้แก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 38 ว่าด้วยการบัญญัติเสรีภาพในการเดินทางของปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะกับยุคสมัย และอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ เพราะ ในปัจจุบันการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสัญชาติไทยจัดว่ามีความเป็นระบบแล้ว ดังนั้นการที่ผู้โดยสารชาวไทยต้องกรอกใบ ตม.6 จึงอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไป

แล้วการยกเลิกใบ ตม.6 จะมีผลยังไงบ้าง?

  • คนไทยไม่ต้องยื่นใบ ตม.6 อีกต่อไป สามารถยื่นเพียงแค่หนังสือเดินทางพร้อมกับตั๋วที่นั่งต่อเจ้าหน้าที่ ตม.
  • ชาวต่างชาติยังคงยื่นใบ ตม.6 เหมือนเดิม เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับใบ ตม.6 ยังสามารถใช้เป็น ข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ แต่อาจจะต้องมีการปรับแบบฟอร์มของใบ ตม.6 ให้มีความกระชับ และเหมาะสมกับกลุ่มชาวต่างชาติมากขึ้น 

และถึงแม้ใบ ตม.6 สำหรับคนไทยจะถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้ว แต่จะก็ไม่มีผลต่อด้านความมั่นคงของประเทศแน่นอน เนื่องจากประเทศไทยมีฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่เป็นระบบอยู่แล้ว จึงมั่นใจได้ว่าการยกเลิกใบ ตม.6 ในครั้งนี้สามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้คนไทยในการเดินทางเข้า-ออก ประเทศ โดยไม่เกิดผลกระทบในด้านอื่น ๆ