ธนาคารโลกเปิดเผยรายงาน “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019: Training for Reform”

 

4 ด้านที่ประเทศไทยปฏิรูปสำเร็จ!

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารโลก เปิดเผยรายงาน “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019: Training for Reform” ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลกด้วยคะแนน 78.45 เพิ่มจากปีที่แล้วที่ได้ 77.39 คะแนน และประเทศไทยยังคงจัดอยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศแรกจาก 190 ประเทศทั่วโลก แม้ว่าลำดับในปีนี้ จะดูเหมือนลดลงจากปีก่อน คือ ได้รับการจัดอันดับที่ 27 (อันดับที่ 26 ในปีที่ผ่านมา) สาเหตุเพราะลำดับอาจมีการจัดเรียงใหม่ตามคะแนนรวมของแต่ละประเทศ แต่หากพิจารณาเฉพาะคะแนนรวมของเรานั้นทำได้ดีขึ้นจากเดิม แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากล

 

ประเทศไทยยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้มีงานที่ดีขึ้นและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ธนาคารโลกจะยังคงให้การสนับสนุนประเทศไทยในการนำแนวปฏิบัติที่ดีเลิศมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่ประเทศไทยยังคงสามารถพัฒนาต่อไปอีกได้

มารา วาร์วิค ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กล่าว

 

 

รายงานความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2019: Training for Reform บอกอะไร?

ธนาคารโลกจัดทำรายงานนี้ขึ้นเพื่อสรุปผลจากการสำรวจการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่เริ่มไปจนเลิกกิจการในเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศต่าง ๆ จำนวน 190 ประเทศ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎและระเบียบ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

 

วิธีการให้คะแนนในแต่ละประเด็นที่สำรวจ มีการกำหนดค่าเป้าหมายขึ้น แล้วประเมินผลโดยวัดว่าแต่ละประเทศมีระยะห่างจากเป้าหมายที่กำหนดมากเท่าใด (Distance to Frontier : DTF) เช่น การขออนุญาตก่อสร้างต้องได้รับใบอนุญาตภายใน 10 วัน หากประเทศใดทำได้ภายใน 10 วัน จะได้คะแนนเต็ม และจะได้คะแนนน้อยลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนวันที่เพิ่มขึ้น แต่ละประเด็นจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และแต่ละประเทศจะได้คะแนนลดหลั่นกันตามผลงานที่ทำได้ การวัดคะแนนนี้เรียกว่า Ease of Doing Business Score (EODB)

 

ประเทศไทยปฏิรูป Doing Business 2019: Training for Reform สำเร็จ 4 ด้าน!

ในปีนี้ ประเทศไทยปฏิรูปด้านกฎระเบียบได้สูงสุดเป็นอันดับสอง นับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ Doing Business ในปี พ.ศ. 2546 โดยวางกฎระเบียบ 4 ด้าน ที่มีผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเรื่องดังนี้

  • ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ : ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนลดลงเนื่องจากการนำอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนธุรกิจแบบอัตราคงที่มาใช้ ได้คะแนน 92.72
  • ด้านการขอใช้ไฟฟ้า : มีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากมีการปรับลดขั้นตอนการดำเนินการขอเชื่อมไฟฟ้า และการเพิ่มความโปร่งใสในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมไฟฟ้า ได้คะแนน 98.57
  • ด้านการชำระภาษี : มีการปรับปรุงระบบการคำนวณ และยื่นแบบภาษีรายได้นิติบุคคลทางระบบออนไลน์ ได้คะแนน 77.72
  • ด้านการค้าระหว่างประเทศ : มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Matching System) มาใช้ในการควบคุมตู้สินค้า ซึ่งส่งผลในการลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน ได้คะแนน 84.65

 

“หน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการปรับปรุงบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงเร่งผลักดันการดำเนินการต่อไปเพื่อให้บริการภาครัฐสามารถอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง”

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าว

 

เป้าหมายต่อไปของประเทศไทย คือ Toward Sustainable and Better Life!!

ขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำลังทำ คือ เตรียมความพร้อมสำหรับปีต่อไป โดยผลักดันในเรื่องสำคัญ ดังนี้

  • นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างเต็มรูป (ตามมติ ครม. 2 ต.ค. 2561)
  • ลดขั้นตอน(Procedure) ลดระยะเวลาในการให้บริการ (Time) ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ (Cost) ได้ทุกด้าน เพื่อให้คะแนน EODB ของประเทศสูงขึ้น

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกฎระเบียบตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อลดช่องว่างของมาตรฐานประเทศไทยกับมาตรฐานระดับสูงของโลก และเร่งปรับปรุงส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนให้ดีขึ้นต่อไป โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยมีงานที่ดีขึ้นและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ที่จะทำให้ทั่วโลกเห็นความก้าวหน้าของประเทศ


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานฉบับออนไลน์
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

อ้างอิง

http://www.worldbank.org/th/news/press-release/2018/11/01/thailand-sustains-focus-on-business-environment-with-four-additional-reforms?cid=EAP_FBTHAILANDEN_D_EXT

http://lawdrafter.blogspot.com/2018/11/doing-business-2019.html?m=1