Uncategorized

“แปรรูปรัฐวิสาหกิจ” เน้นเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร มุ่งกำจัดคอร์รัปชัน

เสนอ “ร่างพ.ร.บ.การพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ” พร้อมเปลี่ยนแปลงภาครัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็งขึ้น