อย่าลืม !! พาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ ก่อน 30 มิ.ย. นี้

อย่าลืม !! พาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติก่อน 30 มิ.ย. นี้
รัฐบาลปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำปรับปรุงทะเบียนให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 มี.ค. 61 ออกไปอีกถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61 โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (Visa) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขออนุญาตทำงานกับกรมจัดหางาน จัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติกับกรมการปกครอง และพิสูจน์สัญชาติที่หน่วยพิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 นี้
รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจะเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 60 ได้มีการบังคับใช้ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกจ้างและผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก พ.ร.ก. ฉบับนี้ได้กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายและผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าว โดยนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างไม่ถูกต้องอาจถูกปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตก็มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท ทำให้เกิดความวิตกกังวล ลูกจ้างเดินทางกลับ/นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างมีต้นทุนในการทำให้ถูกต้อง/ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่านายจ้างและผู้ประกอบการไทยยังมีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงจะต้องหาจุดสมดุลที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถว่าจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกกฎหมาย

  • การผ่อนผันเพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวมีเวลาในการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
    • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว ผ่อนปรนให้ลูกจ้างและผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวดำเนินการตาม พ.ร.ก. ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 และมติคณะรัฐมนตรี (19 ธันวาคม 2560) ขยายระยะเวลาการใช้บังคับบทกำหนดโทษบางมาตราออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
    • คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวมาดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ในทุกจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากนั้น แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติจะต้องไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติกับหน่วยงานของประเทศต้นทางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หรือ 1 พฤศจิกายน 2562 สำหรับแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ในช่วงที่ผ่านมายังประสบกับข้อขัดข้อง และมีจำนวนแรงงานต่างด้าวคงเหลือที่จะต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้ปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำปรับปรุงทะเบียนให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ออกไปอีกถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (Visa) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขออนุญาตทำงานกับกรมจัดหางาน จัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติกับกรมการปกครอง และพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนและการดำเนินการหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิลงทะเบียนออนไลน์และลงรับเอกสารแล้ว

https://www.doe.go.th/prd/alien/service/param/site/152/cat/17/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/484

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)

https://www.doe.go.th/prd/alien/service/param/site/152/cat/17/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/465