ฟื้นฟูดินแดงยุคใหม่ ชาวชุมชนดินแดงได้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง?

เหมาะกับใคร

  • ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง
  • ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

ใจความสำคัญ

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในส่วนของการช่วยเหลือและสิทธิของผู้อยู่อาศัยเดิม ซึ่งจะได้รับสิทธิในการย้ายเข้าอยู่อาคารใหม่ก่อน โดยไม่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ และอัตราค่าเช่าในราคาพิเศษ หรือในกรณีที่ต้องการย้ายออก ก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นค่าชดเชยสิทธิในการเช่า และเงินช่วยเหลือค่าขนย้าย


ทำไมโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดงถึงยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน?

เดิมทีการเคหะแห่งชาติได้รับความเห็นชอบในแผนแม่บทการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงจากคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2543 และคณะรัฐมนตรียังมีมติรับทราบสภาพอาคารเคหะชุมชนดินแดง พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเข้าไปสำรวจสภาพอาคาร ซึ่งก็พบว่าอาคารแฟลตดินแดงมีสภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย แต่ทั้งนี้การดำเนินงานก็ยังมีอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากยังมีผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่คัดค้านต่อต้าน และไม่ต้องการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเดิม เนื่องจากความไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของโครงการ และกลัวจะศูนย์เสียที่อยู่อาศัย ดังนั้นโครงการนี้จึงยืดเยื้อมานานถึง 16 ปี

เริ่มต้นใหม่ ทำความเข้าใจกับชาวชุมชน

มาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่มีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงได้มีการรื้อแผนการพัฒนาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยในหลายพื้นที่ รวมถึงการรื้อแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ และได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเข้ามาดำเนินการปรับปรุงแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เข้าไปทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นจากผู้อยู่อาศัยเดิม ทั้งในเรื่องของขนาดพื้นที่ห้องและอัตราค่าเช่า เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว โดยยังได้ให้ชาวชุมชนดินแดงเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับการบริหาร และขับเคลื่อนพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง  นอกจากนี้ยังได้จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในชุมชน ทำโพลสำรวจถึง 2 ครั้ง และชี้แจงทำความเข้าใจถึงคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยให้มากขึ้น

แล้วผู้อยู่อาศัยเดิมในชุมชนดินแดงจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

มีพื้นที่รองรับสำหรับผู้อยู่อาศัยเดิมที่มีจำนวน 6,546 หน่วย

ซึ่งทางโครงการจะเริ่มก่อสร้างอาคารแปลง G บนที่ดินสำนักงานเคหะชุมชนดินแดงเป็นอันดับแรก และผู้อยู่อาศัยเดิมจะได้สิทธิ์ในการย้ายเข้าอาคารใหม่ที่สร้างเสร็จแล้ว โดยไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว

ค่าชดเชยสิทธิในการเช่า

ผู้อยู่อาศัยเดิมที่เป็นคู่สัญญากับการเคหะแห่งชาติที่ต้องการย้ายออกจากโครงการ สามารถรับเงินชดเชย 400,000 บาท ต่อครัวเรือน

ค่าช่วยเหลือขนย้าย

สำหรับผู้อยู่อาศัยเดิมที่เป็นคู่สัญญากับการเคหะแห่งชาติ จะได้รับความช่วยเหลือ 10,000 บาท ต่อครัวเรือน

ได้สิทธิพิเศษในการเข้าพักอาศัย

ผู้อยู่อาศัยเดิมที่เป็นคู่สัญญากับการเคหะแห่งชาติ จะได้สิทธิในการเข้าอยู่อาคารใหม่เป็นอันดับแรก ในราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่าปกติ

สิทธิในการประกอบการค้า

สำหรับพื้นที่ร้านค้าในชุมชน จะให้สิทธิสำหรับผู้อาศัยได้เข้ามาประกอบการค้า