Cinque Terre
สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
PRIME MINISTER'S DELIVERY UNIT

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

สร้างความสามัคคีปรองดอง และการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และแผนต่างๆ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีและคสช.
ให้ดำเนินต่อไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประชุม
และเอกสารดาวน์โหลด

กฎหมาย คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ ป.ย.ป.

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ ป.ย.ป.

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขานุการ ป.ย.ป.

นายอำพน กิตติอำพน

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการสำนักงาน PMDU

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่อง โครงการ หรือแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในเชิงยุทธศาสตร์และในลักษณะบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนที่รวดเร็ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประชุม
และเอกสารดาวน์โหลด

กฎหมาย คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ บยศ.

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการคนที่สอง

นายอำพน กิตติอำพน

ผู้อำนวยการสำนักงาน PMDU

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ (ตปร.)

คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ มีหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ในด้านหรือประเด็นต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประชุม
และเอกสารดาวน์โหลด

กฎหมาย คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ ตปร.

คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ (ตปร.)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการคนที่สอง

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ (ตยศ.)

คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประชุม
และเอกสารดาวน์โหลด

กฎหมาย คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ ตยศ.

คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ (ตยศ.)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ

นายปรเมธี วิมลศิริ

เลขาธิการ สศช.

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (ตปด.)

คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มีหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับ การสร้างความสามัคคีปรองดอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประชุม
และเอกสารดาวน์โหลด

กฎหมาย คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการ ตปด.

คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (ตปด.)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล

ปลัดกระทรวงกลาโหม

กรรมการและเลขานุการ

เกี่ยวกับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

Prime Minister's Delivery Unit : PMDU

 • นายอำพน กิตติอำพน

  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  Prime Minister's Delivery Unit : PMDU

 • นายปกรณ์ นิลประพันธ์

  รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี Prime Minister's Delivery Unit : PMDU

 • แผนผังและโครงสร้างของ
  สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

 • Prime Minister's Delivery Unit

  Prime Minister's Delivery Unit หรือ PMDU เป็น Delivery Unit เพื่อทำให้นโยบายรัฐบาลของ ป.ย.ป. ประสบความสำเร็จ PMDU นั้นมีลักษณะเป็น Task Force ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ประสานความร่วมมือและติดตามสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จะมาจากภาครัฐ และภาคประชาชน จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่สำเร็จ

 • เป้าหมายของ PMDU

  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 • บทบาทหน้าที่และภารกิจของ PMDU

  1) รับผิดชอบงานวิชาการและธุรการให้แก่ ป.ย.ป. เลขานุการ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่น ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  2) ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มติของ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่นๆ ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  3) วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ ป.ย.ป. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ รวมตลอดทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอื่นๆ ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  4) กลั่นกรอง วิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อ ป.ย.ป. เพื่อพิจารณา หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  5) สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่

  6) หน้าที่อื่นตามมติ ป.ย.ป. หรือมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

 • กระบวนการทำงานของ PMDU

  + สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีจะมีกระบวนการดำเนินงานในลักษณะ Agenda base เช่น การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น และความโปร่งใส Area base และ Function base ซึ่ง PMDU จะเข้าไปวิเคราะห์ประเด็นว่ามีปัญหาอะไรและจำทำการเข้าไปปลดล็อค

  + สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปช่วยในลักษณะการทำงานให้มีการสอดประสานกันมากขึ้น โดยรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้ ป.ย.ป. และนำเสนอ Solution ที่ดีที่สุดให้กับ ป.ย.ป. รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางในการขับเคลื่อนให้กับคณะรัฐมนตรี

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘ และ ๔๓๖ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘
E-mail : [email protected]